برخی از پروژه های  اجرا شده توسط تیم صنعتی چرخ فن مکانیک: